skip to Main Content

PRIVACYREGLEMENT

Hoe gaan wij om met uw privacy in onze praktijk?
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat, naast uw NAW-gegevens, aantekeningen over uw gebit en 
over uw gezondheid, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en eventuele verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij een andere zorgverlener, 
met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan 
andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

U gaat met de opslag van persoonlijke gegevens akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Ten behoeve van zowel uw veiligheid en bescherming van eigendommen, als onze interne communicatie, is er cameratoezicht in de praktijk.

Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken 
en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen 
van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen 
of om de gegevensverwerking te beperken. Uw verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

Uw verzoek tot wissen van uw gegevens moet binnen 3 maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Indien u ons vraagt om uw persoonsgegevens te beperken of te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van goed hulpverlenerschap.

Klachten
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top